Stenmagasinets Historia

Stenmagasinet mellan älven och kanalen har överlevt två sekler. Funktionen har växlat från kvarn till magasin och numera restaurang. Sitt nuvarande utseende fick Stenmagasinet vid påbyggnaden 1821. Huset var 1966 nära att rivas, men räddades och fungerar idag som restauranglokal.


Stenmagasinets bottenvåning, den del som är uppförd i gråsten, lär vara byggd som en vattenkvarn. Byggherre var Säffle säteri, och byggnadsåret troligen 1785. Det hade redan tidigare funnits en kvarn vid Sefflebron. Den var placerad ute i Byälvens forsande vatten, men lär inte ha fungerat så bra. Kanske var den utsatt för hårda prövningar vid högt vattenstånd? Istället för att bygga en ny kvarn ute i älven placerades den nya byggnaden väster om älven. För att leda in vatten till kvarnen byggdes en vattenränna som motsvarar den nordligaste delen av nuvarande Säffle kanal. Rännan gick från Tullnäbben, fram till kvarnen och sedan rakt ut i Byälven. Under Stenmagasinet lär fortfarande finnas rester av en valvkonstruktion som visar hur vattnet passerade under byggnaden.


1791 kom mjölnaren Olof Jönsson från Steneby, född 1744 i Borgene i By socken. Han var gift med Margit Andersdotter, f. 1746 i Ed, och de hade barnen Olof, f.1775 i Ed, Johannes, f.1782 i Ed, och Sophia, f. 1785. Hustrun dog 1791. Familjen kom från Bunäs i Kila och återvände dit 1791.


Kanske var Olof Jönsson den ende mjölnaren som var verksam i denna kvarn. Klart är åtminstone att inte heller denna nya kvarn fungerade bra. Av 1805 års jordebok framgår att det under Säffle säteri fanns "En kvarn med 4 par stenar till tullmäld, denna kvarn är genom Kungliga Kammarkollegiums utslag av den 8 maj 1805 både från ränta och rusttjänstemarkers erläggande befriad". Detta kan tyda på att kvarnrörelsen inte längre gav någon inkomst. Med "tullkvarn" menas att den var avsedd för malning till andra, och inte bara till Säffle säteri. Med tanke på att mjölnaren slutat 1797 upphörde kvarnrörelsen sannolikt detta år. Problemet var nog att vattenströmmen som skulle driva kvarnen var för svag - åtminstone under de årstider då det var litet vatten i Byälven. Därtill var ju fallhöjden låg.


Men Seffle behövde en kvarn. Det var nu landshövding Johan af Wingård ingrep. Han vände sig till den engelska industrimannen Samuel Owen och gav honom i uppdrag att uppföra en ny kvarn och en sluss vid Säffle. Något kanal- och slussbygge blev det inte den gången, dock en kvarn. 1821 stod huset klart med sitt nuvarande utseende. Det var numera en ångkvarn, eller eldqvarn. Faktiskt var det Värmlands allra första ångmaskin. Vid sidan om maskineriet var kvarnen utrustad med ett stort underfallshjul för att ta tillvara på vattenkraften när den fanns att tillgå. Den nya kvarnen hade finansierats med privata medel.


Handlingar berättar att det var brukspatron Mauritz Reinhold Sahlin från Kristinedal i Fröskog som 1820 övertog kvarnrättigheterna i 50 år på Säffle säteris nedlagda kvarn vid Sefflebron. Förutom kvarnrännan med omgivande mark och byggnader ingick rättigheterna för en kvarn med fyra par stenar. Sahlin fick tillstånd för kvarnrörelsen och att uppföra en kvarn för "eld- och luftmaskin". Detta innebar att den drevs av en ångmaskin.


1822 kom mjölnaren Gustaf Hellström inflyttande från Stockholm. Han stannade vid Sefflebron till 1829. Då hade kvarnverksamheten i Säffle återigen upphört, efter bara några års drift. Maskineriet var bristfälligt och förtjänsten motsvarade inte kostnaderna. Den 26 november 1826 befriades kvarnen från alla pålagor. Nedläggningen bör alltså ha skett före detta datum.


När kvarndriften upphört väntade ett nytt användningsområde för den stora byggnaden. Bygget av Seffle kanal hade inletts och det berättas att kvarnen, Stenmagasinet, 1835-36 kom att fungera som förläggning för de hundratals soldater som deltog i kanalbygget.


När kanalen så småningom stod klar inreddes den tidigare ångkvarnen till ett magasin. Godstrafiken på kanalen var omfattande och genom decennierna är det åtskilligt gods som passerat detta magasin. Redan sommaren 1838 annonserade D. W. Lilliehöök för kanalbolagets räkning om man "uti f. d. Eldqvarnen som är inrättad till Magazin och Förråd" tog emot spannmål för förvaring. 1883 kom Hugo Berggren, f. 1866 i Frykerud, inflyttande till Säffle från Eda. Han var inledningsvis bokhållare hos Gustaf Silvén, men övertog vid sekelskiftet 1900 rörelsen och hade verksamheten förlagd till Stenmagasinet.


Av tradition har den som hyrt Stenmagasinet också varit ångbåtsmissionär, i uppdraget ingick att ansvara för omlastning av de fartyg som passerade genom kanalen. Inte minst gällde det att förmedla varor till traktens affärsidkare.


 

Hugo Berggren hyrde dessutom hela området runt kanalen av köpingen. Han var ensam om kajerna i Säffle och kunde därigenom ta upp hamnavgift av dem som lossade varor. Berggren hade även en omfattande handelsverksamhet. Det var spannmål och foderämnen, men även kalk, gödningsmedel och oljor som passerade genom firman.


Sonen Bertil Berggren, (1909-2008) hade goda minnen av arbetet i magasinet: "I Stenmagasinet har jag, och i synnerhet min äldre bror Konrad, arbetat oerhört mycket. När båtarna kom in i kanalen mötte vi upp vid slussen där de skulle lämna in sina handlingar till slusskontoret nere i kanaldirektör Lilliehööks villa. Där gick vi igenom båtens konossement, det vill säga fraktsedeln. Denna fick sedan ligga till grund för var i magasinet godset skulle lastas in. Lastningen skedde genom luckorna mot söder. Man blev ganska stark av allt stuvande."


Hugo Berggrens avsikt var att överlåta verksamheten på sönerna Wille och Konrad, men när Konrad 1937 avled ändrades planerna. Istället blev det firmans försteman Axel Johanson som 1943 tog över verksamheten. Axel Johanson, f.1910 i Sunne (d. 2000 i Säffle), blev med åren en välkänd säffleprofil. Under hans tid växte firman och snart var hustrun Kajsa och sönerna Stig och Roland med i verksamheten. Axel Johanson övertog också rollen som ångbåtskommissionär och såg till så att alla slags varor nådde affärerna utefter Byälven.


Firman Axel Johanson & Söner disponerade Stenmagasinet fram till 1964 då företagets nya anläggning vid Fabriksgatan stod klar. Därmed förlorade Stenmagasinet den funktion det haft under åtminstone ett sekel. Ett par år senare var magasinet nära rivning. Det var i samband med kanalombyggnaden. Det berättas att grävmaskinerna var på plats innan Säffle stad ingrep och stoppade planerna.


Stenmagasinet stod under många år outnyttjat. När Säffle kommun 1976 förvärvade kanalområdet kom magasinet i kommunal ägo. Därmed väcktes tankar på att använda det till kulturella ändamål. I början av 1990-talet gjordes en mindre renovering  och under några somrar användes byggnaden för konstutställningar och enklare kaféverksamhet. Efter en intensiv debatt beslutades att Stenmagasinet skulle byggas om för restaurangändamål. Bottenvåningen inreddes med ett modernt restaurangkök och matsal, medan de övre våningarna behöll sin rustika karaktär. Mot söder byggdes en uteservering och på gaveln öppnades moderna glasdörrar.


I december 1999 kunde Angelo och Carina Rubino slå upp portarna till Restaurang Stenmagasinet. De fortsatte inte så många år utan efterträddes av bröderna Andreas och Mattias Olsson från Arvika. Inte långt senare var det dags för ytterligare ägarbyten. Byggnaden förblev dock i kommunal ägo.


Efter en konkurs 2007 tömdes byggnaden på inventarier. Sommaren 2009 skedde en nyöppning, under regim av Tomas Pettersson och Ebbe Johansson som på var sina håll, även drev andra restauranger i Säffle. 2010 övertogs verksamheten av Peter Ekman.


På Stenmagasinets stenfot finns några inristningar som minner om sjöfarten på Säffle kanal. Signaturen GK bör vara inristad av bagaren, vedhandlaren coh skepparen Gustaf Kihlberg. Längre ned mot marken läser vi CAU och CJE. Enligt vad som berättas skall detta vara sjökapten Carl Adolf Uppvall från Sjöbyn i Tveta och hans svåger Johan Eriksson, sjökapten och husägare på Billerudsgatan i Säffle.

     ÖPPETIDER:
Tisdag - Torsdag 11.30 - 14.00 | 16.00 - 21.00
Fredag 11.30 - 14.00 | 16.00 - 22.00
Lördag 12.00 - 22.00
Söndag - Måndag  Stängt
Kanalområdet,
66 130 Säffle
Värmland

Copyright © 2018 All rights reserved 

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Trip Advisor Social Icon

MENY